Terug naar Tarieven

Algemene Leveringsvoorwaarden van ZiezoAstrid

1. Algemeen

1.1 Degene die met ZiezoAstrid een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2 Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die ZiezoAstrid sluit met opdrachtgevers voor advies, coaching en organizing door ZiezoAstrid.

2. Kwaliteit

2.1 ZiezoAstrid verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van ZiezoAstrid.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2 ZiezoAstrid kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3 De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt ZiezoAstrid de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies, coachings- of organizingstraject en de algemene leveringsvoorwaarden van ZiezoAstrid.

3.5 Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6 Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies, coachings- of organizingstraject en voorliggende leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

4.1 ZiezoAstrid verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Annulering van afspraken

5.1 Als de opdrachtgever een in het kader van het advies, coachings- of organizingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van tevoren annuleert, brengt ZiezoAstrid geen kosten in rekening.

5.2 Als de opdrachtgever een in het kader van het advies, coachings- of organizingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is ZiezoAstrid gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1 Een overeenkomst voor advies, coaching of organizing kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en ZiezoAstrid op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2 ZiezoAstrid heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4 ZiezoAstrid is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies, coaching of organizing ZiezoAstrid onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2 In geval van overmacht stelt ZiezoAstrid alles in het werk om een vervangende organizer te vinden. Als het ZiezoAstrid niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende organizer te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies, coachings- of organizingstraject kosteloos te annuleren.

7.3 Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies, coachings- of organizingstraject op grond van dit artikel is ZiezoAstrid niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1 ZiezoAstrid is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met ZiezoAstrid. Opdrachtgever is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan binnen 5 werkdagen, de schade schriftelijk bij ZiezoAstrid heeft gemeld.

8.3 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door ZiezoAstrid schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door ZiezoAstrid afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4 Elke aansprakelijkheid van ZiezoAstrid voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Intellectueel Eigendom

9.1 ZiezoAstrid behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ZiezoAstrid heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Betaling

10.1 Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum. In overleg kan dit ook in gespreide betaling worden gedaan.

10.2 Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op
NL90 RABO 0325769249 t.n.v. ZiezoAstrid te Soest.

10.3 Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4 Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien ZiezoAstrid echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

11.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op www.ziezoastrid.nl
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijden van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever middels ondertekening van de offerte of aanbieding.

ZiezoAstrid
Astrid Jansen